အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Friday, September 28, 2012

No Burmese Left Behind !!!!


No Burmese Left Behind !!!!

နက္ျဖန္ မနက္ ေစာေစာ ၆ နာရီ ကတည္းက လာျပီး လက္မွတ္ေကာင္တာမွာ လက္က်န္လက္မွတ္မ်ား ထုုတ္ယူျပီး တက္ေရာက္ႏိုုင္ပါတယ္။ (ဦးရာလူစနစ္)
( ဧည့္ခံၾကိဳဆိုုေရး အဖြဲ႔ )


No comments:

Post a Comment