အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Volunteers and Work Force (Contact)

General Contact EMail - Suu-SF-contacts@moemaka.info

ဆက္သြယ္ရန္
၁။ ကိုတုိးလြင္ (415-424-5811)  
၂။ ကိုေ၀ျဖိဳး(415-577-6505)
၃။ကိုညြန္႔သန္း (510-220-1323)
၄။ ကို၀င္းလႈိင္ (415-368-7003)

ေနာက္ဆံုးရ အလုပ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား စာရင္း
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္)
            ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္ တြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကို (ေဘးဧရိယာ) သို႔လာေရာက္ကာ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ား ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရ စာရင္းမွာ ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
            (၁) အခန္းအနားက်င္းပရန္ေနရာ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ေရးအလုပ္အဖြဲ႔
                    ၁။ ေဒၚ၈်င္း (Team Coordiator)
                        ၂။ ကိုယူဂ်င္း (Team Coordinator)
                        ၃။ Mary Nicely
                        ၄။ မဇာျခည္ျမင္႔ေအာင္
                        ၅။ ကိုညြန္႔သန္း
        
         (၂) အခန္းအနားက်င္းပေရးဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးအလုပ္အဖြဲ႔
                      ၁။ ကိုထြန္းျမတ္ဦး(တာ၀န္ခံ)
                        ၂။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး(တာ၀န္ခံ)
                        ၃။ ကိုယူဂ်င္း
                        ၄။ မဇာျခည္ျမင္႔ေအာင္
                       ၅။ ကိုေဂ်ဆင္
                        ၆။ ကိုခိုင္ၾကီး
                        ၇။ ကိုေက်ာ္လွျမိဳင္
                        ၈။ ကိုေက်ာ္သူရ
                        ၉။ ကိုမိုးေက်ာ္(သံုးေရာင္ျခယ္)
                        ၁၀။ ကို၀င္းလိႈင္
                        ၁၂။ ကိုဇယံဓ
                        ၁၃။ ကိုခ်ိဳဦး

            (၃) ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးအလုပ္အဖြဲ႔
                     ၁။ ဦးွဗစ္တာ (Team Coordinator)
                        ၂။ ဦးေအာင္ျမင္႔(Team Coordinator)
                        ၃။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေသာ္
                        ၄။ ကိုခင္ေမာင္ေအး
                        ၅။ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ
                        ၆။ ေစာတိုးတိုး
                        ၇။ ကိုေဂ်ဆင္
                        ၈။ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္
                        ၉။ မေဌးေဌးၾကည္
                        ၁၀။ ကိုညြန္႔သန္း
                        ၁၁။ ကိုထြန္းျမတ္ဦး
                        ၁၂။ ကိုေ၀ျဖိဳး
                        ၁၃။ ကိုျငိမ္းခ်မ္း
                        ၁၄။ ေဒၚေစာျမတ္မာ
                        ၁၅။ မမီးမီး
                        ၁၆။ ကိုေက်ာ္သူရ
                        ၁၇။ မေႏြဦး (UENA)
                        ၁၈။ ခ်င္းလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ 
                        ၁၉။ ေဒၚေထြးေလးခိုင္
                        ၂၀။ေဒၚျမေရြွျမိဳင္
                        ၂၁။ မနီနီေသာ
                        ၂၂။ မိုးေက်ာ္ (သံုးေရာင္ျခယ္)
 
           
            (၄) ဘ႑ာေငြ ႏွင္႔ စာရင္းအင္း ထိန္းသိမ္းေရးအလုပ္အဖြဲ႔
                      ၁။ ေဒၚခင္တင္႔တင္႔
                        ၂။ ေဒၚေဌးေဌးၾကည္
                        ၃။ Ma Yasmin
                        ၄။ ေဒၚဂ်င္း
                        ၅။ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္
                        ၆။ မေငြသာေလး
           
            (၅) ဖိတ္ၾကားေရးဆိုင္ရာအလုပ္အဖြဲ႔
                     ၁။ ကိုေမာင္ရစ္ (တာ၀န္ခံ)(Technology Team)
                        ၂။ ကိုေက်ာ္မင္းဦး (တာ၀န္ခံ)
                        ၃။ ကိုေက်ာ္သူရ (တာ၀န္ခံ)
                        ၄။ ကိုဇာနည္ (Technology Team)
                        ၅။ ကိုမိုးေက်ာ္ (Technology Team)(သံုးေရာင္ျခယ္)
                        ၆။ ကိုတိုးလြင္ (အေထြေထြ)
                        ၇။ ကိုစံလင္း (ဖရီးေမာင့္)
                        ၈။ ကိုႏိုင္၀င္း (South Bay)
                        ၉။ ေဒၚေဌးေဌးၾကည္ (South Bay)
                        ၁၀။ ကိုထြန္းျမတ္ဦး (အေထြေထြ)
                        ၁၁။ ကိုစိန္ (ဖရီးေမာင့္)
                        ၁၂။ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ (ဥကၠလံ)
                        ၁၃။ ကိုေဂ်ဆင္ (ဖရီးေမာင့္)(Technology Team)
                        ၁၄။ ဦးစိန္ထြန္း (ေဘးေတာင္ပိုုင္း)
                        ၁၅။ ခင္သီရိနႏၵာစိုး (ဆန္ဖရန္)
                        ၁၆။ ကိုမိုးေက်ာ္(ဧရာ၀တီ) (Technology Team)
                        ၁၇။ ကိုစိုးမိုး (ဖရီးေမာင့္)
                        ၁၈။ ကိုညီေထြးခိုင္ (ဆန္ဖရန္)
                        ၁၉။ ကိုဇယံဓ (west bay)
                        ၂၀။ မကလ်ာ (north bay)
                        ၂၁။ ကိုဇာနည္ေမာင္ (ဥကၠလံ)
                        ၂၂။ မဇာျခည္ျမင္႔ေအာင္ ( west bay)
                        ၂၃။ Mary Nicely (Berkeley)
                        ၂၄။ မခ်မ္းျမေအး (ဥကၠလံ)
                        ၂၅။ ကိုေ၀ျဖိဳး (San Jose)
                        ၂၆။ ကိုေက်ာ္၀င္း (ဖရီးေမာင့္)
                        ၂၇။ ကိုခ်ဴိဦး (ဖရီးေမာင့္)
                        ၂၈။ မႏိုင္ခင္ျမင့္ (east bay)

            (၆) သ တင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲႈ
                    ၁။ ကိုထိန္လင္း (တာ၀န္ခံ)
                        ၂။ ကိုေ၀ျဖဳိး (တာ၀န္ခံ) (ျမန္မာဘာသာသတင္းဌာနမ်ား)
                        ၃။ ကိုတိုးလြင္ (ျမန္မာဘာသာသတင္းဌာနမ်ား)
                        ၄။ ကိုညြန္႔သန္း (အဂၤလိပ္ဘာသာသတင္းဌာနမ်ား)
                        ၅။ မယစမင္ (အဂၤလိပ္ဘာသာသတင္းဌာနမ်ား)
                        ၆။ ဦးေအာင္ျမင္႔
                        ၇။ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ (ရုုပ္သံ မွတ္တမ္းတင္)
                        ၈ ။ ခင္သီရိနႏၵာစိုး
                        ၉ ။ ကိုဇယံဓ (West Bay ဆိုုင္ရာ ျပန္ၾကားေရး)
                        ၁၀၊ ကိုုမိုုးေက်ာ္ (web site မွတ္တမ္းတင္)(သံုးေရာင္ျခယ္)
                        ၁၁၊ ေမာင္ရစ္ (web site မွတ္တမ္းတင္)
                        ၁၂၊ မေႏြဦး (ဥကၠလံျမိဳ႔နယ္ဆိုုင္ရာ ျပန္ၾကားေရး)

                       
            (၇) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ကိုယ္စားလွယ္ႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႔
                       ၁။ ကိုညြန္႔သန္း(တာ၀န္ခံ)
                       ၂။ ကို၀င္းလိႈင္(တာ၀န္ခံ)

            (၈) ေမးခြန္းမ်ား စိစစ္လက္ခံေရး အဖြဲ႔
                       ၁။ ကိုတိုးလြင္(တာ၀န္ခံ)
                       ၂။ ဦးေအးသန္း (တာ၀န္ခံ)
                        ၃။ ကိုညီညီသန္း (တာ၀န္ခံ)         
                        ၄။ ကိုမိုးေက်ာ္(သံုးေရာင္ျခယ္)
                        ၅။ ကိုေက်ာ္ႏိုင္
                        ၆။ ေဒၚေစာျမတ္မာ
                        ၇။ ကိုေနလင္း                       
                        ၈။ မနႏၵီေက်ာ္မင္း
                        ၉။ ဦးကိုကိုေလး
                        ၁၀။ ကိုဇယံဓ
                        ၁၁။ ကိုစိုးမိုး
                        ၁၂။ ကိုညီေထြးခိုင္


         (၉) လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စိစစ္လက္ခံေရး အဖြဲ႔
                        ၁။ ကိုခင္ေမာင္ေအး(တာ၀န္ခံ)
                        ၂။ မေအးရီေဌး(တာ၀န္ခံ)
                        ၃။ မခ်မ္းျမေအး
                        ၄။ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္စိုး
                        ၅။ ကိုေ၀ျဖိဳး
                        ၆။ ကိုစိန္
                        ရ။ ကိုေအာင္ဇာနည္
                        ၈။ မေႏြဦး
                        ၉။ မနီနီေသာ္

            (၁၀) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔
                        ၁။ ကိုတိုးလြင္(တာ၀န္ခံ)
                        ၂။ ကိုမိုးေက်ာ္(တာ၀န္ခံ)
                        ၃။ ကိုညီညီသန္း
                       
         (၁၁) အခန္းအနား လံုျခံဳေရး အဖြဲ႔
                        ၁။ ကိုေနလင္း(တာ၀န္ခံ)
                        ၂။ ဦးွဗစ္တာ
                        ၃။ ကိုရန္ေအာင္
                        ၄။ မနႏၵီေက်ာ္မင္း
                        ၅။ ကိုေဒးဗစ္
                        ၆။ ကိုေက်ုာ္မင္းဦး
                        ၇။ မလဲ႔လဲ႔ထြန္း
                        ၈။ မမီးမီး
                        ၉။ ကိုခ်စ္မင္း
                        ၁၀။ ကိုအရိုင္းငယ္
                        ၁၁။ ကိုစိုးမိုး
                        ၁၂။ ကိုညီေထြးခိုင္
                        ၁၃။ ကိုခင္ေဇာ္
                        ၁၄။ ကိုေ၀ျဖိဳး
                        ၁၅။ ကိုမိုးေက်ာ္ (သုံးေရာင္ျခယ္)

         (၁၂) လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ား စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႔
                       ၁။ ကိုေက်ာ္သူရ(တာ၀န္ခံ)
                        ၂။ မေႏြဦး(တာ၀န္ခံ)
                        ၃။ ကိုေဂ်ဆင္(တာ၀န္ခံ)
                        ၄။ ကိုေ၀ျဖိဳး
                        ၅။ ဇင္ဦးလြင္
                        ၆။ ခင္သီရိနႏၵာစိုး (Burmese Students Club_City College of SF)
No comments:

Post a Comment