အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Friday, September 28, 2012

Live Video Stream Online

၁။ http://www.usfca.edu/suukyi/ 


၂။ http://shwevideos.net/live_broadcasting.php

No comments:

Post a Comment