အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Thursday, August 23, 2012

Immediate Release - August 22, 2012


Immediate  Release
August 22 2012
Press Release about Daw Aung San Suu Kyi’s visit to San Francisco Bay Area to meet with Local Burmese Community Members.

The President of National League for Democracy and Nobel Peace Laureate, Daw Aung San Suu Kyi will be traveling to United States in September 2012. As a part of this trip, she will be meeting with Burmese Community in San Francisco Bay Area.

Daw Aung San Suu Kyi will be having a Town-hall meeting with the Burmese Community in San Francisco Bay Area on September 29th (Sunday)  9:15 - 10:45 am. The venue of this event will be announced at later date. For more information about the event and information updates,  please check http://suu-sf.blogspot.com. Please contact Working Committee for Guests Invitations to register your attendance. We also welcome everyone’s help and support to make this a successful event.

For additional information, please contact Nyunt Than (510) 220 1323 or Yasmin Vanya (408) 250 6227.

Media / News Group
Community Meeting Organizing Committee
San Francisco Bay Area

No comments:

Post a Comment