အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Wednesday, September 26, 2012


အခမ္းအနားတက္ေရာက္မည့္သူမ်ား သိရွိသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား

- ၀င္ခြင့္လက္မွတ္ ရွိသူသာ အခမ္းအနားက်င္းပရာ ခန္းမထဲသို႔ ၀င္ခြင့္ရပါမည္။ လက္မွတ္မပါလွ်င္ မည္သူမွ် ၀င္ခြင့္ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

- အခမ္းအနား စတင္မည့္အခ်ိန္ထက္ ၂ နာရီခန္႔ ေစာ၍ လာေရာက္ေစလိုပါသည္။

- ခန္းမအတြင္း ၀င္ေရာက္ၿပီးလွ်င္ ျပန္ထြက္ခြင့္မရွိပါ။

- လက္မွတ္မ်ားအားလံုး အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ လႊဲေျပာင္းျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ၀ယ္ယူျခင္း မိတၱဴပြားျခင္း လံုး၀ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ လက္မွတ္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္းမ်ားအတြက္ ထပ္မံ ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

- လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ တစ္ဦးသာ ၀င္ခြင့္ရပါမည္။ အသက္ ၁ ႏွစ္ (၁၂ လ) အထက္ရွိသူအားလံုး လက္မွတ္ျဖင့္ ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အုပ္ထိန္းသူျဖင့္သာ ၀င္ခြင့္ျပဳပါမည္။ (အသက္ ၁ ႏွစ္ (၁၂ လ) ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ လက္မွတ္မလိုပါ။)

- ၀င္ခြင့္ျပဳခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္သြားပါက ခန္းမအတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္မရႏိုင္ပါ။ အခမ္းအနားတက္ေရာက္မည့္သူ အားလံုး ၀င္ခြင့္ျပဳခ်ိန္ကာလအတြင္း အခမ္းအနားက်င္းပရာ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရပါမည္။

- မည္သူမဆို လံုၿခံဳေရးအရ လိုအပ္သလို ရွာေဖြခြင့္ျပဳရပါမည္။

- ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ စကၠဴအိတ္မ်ား၊ ေက်ာပိုးအိတ္မ်ား ယူေဆာင္ခြင့္ မျပဳပါ။

- ခန္းမအတြင္းသို႔ အစားအေသာက္မ်ား၊ အစားအေသာက္ထည့္သည့္ ဘူး ခြက္ ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္ခြင့္ မျပဳပါ။

-  အေပ်ာ္တမ္း ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုကင္မရာမ်ားသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္တျပက္မီး (flash) အသံုးျပဳခြင့္ မရွိပါ။ အခမ္းအနား က်င္းပခ်ိန္အတြင္း လက္ကိုင္ဖုန္း အပါအ၀င္ မည္သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာကိုမွ် အသံုးျပဳခြင့္ မေပးပါ။ (စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သူမွန္သမွ်ကို လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခန္းမအတြင္းမွ ဆြဲထုတ္မည္ျဖစ္သည္။)

- ခန္းမအတြင္းသို႔ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ား ယူေဆာင္ခြင့္ မျပဳပါ။

- အခမ္းအနားကို ဖ်က္ဆီးသည့္သေဘာေဆာင္ေသာ အျပဳအမူမ်ား လံုး၀ ခြင့္မျပဳပါ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက ခန္းမအတြင္းမွ ဆြဲထုတ္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္လွ်င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း ခံရပါမည္။

- တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း လံုး၀ခြင့္မျပဳပါ။

No comments:

Post a Comment