အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီခဲ ့ၾကတဲ ့အားလံုးကိုအထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း

Wednesday, August 1, 2012

Your Contribution Counts

YOUR CONTRIBUTION COUNTS


Community Supports needed to this Community Event.
We can do it together

ျမန္မာမိသားစု တဦးခ်င္းစီ၏ လက္တြဲကူညီမႈနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းမတည္တဲ့ ေတြ႔ဆုံပြဲ
တေယာက္တလက္ လက္ခ်င္းဆက္ဖို႔ ထူေထာင္ၾကပါစို႔

MoeMaKa Media က online contribution မ်ားကိုု 501(c)3 လက္ခံျဖတ္ပိုုင္း ထုုတ္ေပးပါမည္

No comments:

Post a Comment